[+sluit]

Kuyperkaarten - Gemeentekaarten

Van elke gemeente uit 1865 is een Kuyperkaart beschikbaar.

Dit betekent dat elke stad, dorp of gehucht die in 1865 bestond terug te vinden is op een kaart. Ook namen van watergangen, boerderijen, buitens, bruggen, sluizen en polders zijn vaak benoemd. Al deze kaarten zijn te bestellen hier op kaartcadeau.com. Zoek uw plaats, of klik op een van de overzichten:
Vind uw kuyperkaart
Overzicht
Gemeenten
Overzicht
Dorpen, gehuchten en steden
Drenthe
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Drenthe
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Voorbeeld van een kuyperkaart:

Overzicht van namen in friesland

Klik op een naam om de kaart te tonen. Achter de naam staat [de gemeente].

Bolsward [Bolsward]
Aalsum [Oost-Dongeradeel]
Achlum [Franekeradeel]
Achtkarspelen [Achtkarspelen]
Aengwirden [Aengwirden]
Akkerwoude [Dantumadeel]
Akkrum [Utingeradeel]
Akmarijp [Utingeradeel]
Allingawier [Wonseradeel]
Almenum [Barradeel]
Ameland [Ameland]
Anjum [Oost-Dongeradeel]
Appelscha [Oost-Stellingwerf]
Arkens [Franeker]
Arum [Wonseradeel]
Augsbuurt [Kollumerland en Nieuw-Kruisland]
Augustinusga [Achtkarspelen]
Baaijum [Hennaarderadeel]
Baarderadeel [Baarderadeel]
Bakhuizen [Gaasterland]
Bakhuizen [Hemelumer Oldephart en Noordwolde]
Balk [Gaasterland]
Barradeel [Barradeel]
Barrum [Franekeradeel]
Beers [Baarderadeel]
Beetgum [Menaldumadeel]
Bekkum [Baarderadeel]
Berlikum [Menaldumadeel]
Beuil [West-Stellingwerf]
Bewerd [Baarderadeel]
Bierum [West-Dongeradeel]
Birdaard [Dantumadeel]
Birstum [Utingeradeel]
Blesdijk [West-Stellingwerf]
Blessum [Menaldumadeel]
Blija [Ferwerderadeel]
Boer [Franekeradeel]
Bokkum [Utingeradeel]
Bornwerd [West-Dongeradeel]
Boterhoek [Ferwerderadeel]
Bovenburen [Hemelumer Oldephart en Noordwolde]
Boxum [Menaldumadeel]
Bozum [Baarderadeel]
Brautgum [West-Dongeradeel]
Britsum [Leeuwarderadeel]
Brongerga [Schoterland (Oranjewoud)]
Brongerga [Schoterland]
Bruggebuurt [Baarderadeel]
Buitenpost [Achtkarspelen]
Burgwerd [Wonseradeel]
Burum [Kollumerland en Nieuw-Kruisland]
Cornjum [Leeuwarderadeel]
Dantumadeel [Dantumadeel]
Dantumawoude [Dantumadeel]
De Bulg [Schiermonnikoog]
Dedgum [Wonseradeel]
Deersum [Rauwerderhem]
Deinum [Menaldumadeel]
Delfstrahuizen [Schoterland]
DIjkhoek [Barradeel]
Dijkshorne [Baarderadeel]
Dijksterhuizen [Oost-Dongeradeel]
Dokkum [Dokkum]
Dongjum [Franekeradeel]
Doniawerstal [Doniawerstal]
Donkerbroek [Oost-Stellingwerf]
Dorp [Schiermonnikoog]
Driesum [Dantumadeel]
Drogeham [Achtkarspelen]
Dronrijp [Menaldumadeel]
Edens [Hennaarderadeel]
Ee [Oost-Dongeradeel]
Elahuizen [Hemelumer Oldephart en Noordwolde]
Elsloo [Oost-Stellingwerf]
Engelum [Menaldumadeel]
Engwierum [Oost-Dongeradeel]
Exmorra [Wonseradeel]
Faldens [Baarderadeel]
Ferwerd [Ferwerderadeel]
Ferwerderadeel [Ferwerderadeel]
Finkum [Leeuwarderadeel]
Firdgum [Barradeel]
Fochteloo [Oost-Stellingwerf]
Fondgum [West-Dongeradeel]
Fons [Baarderadeel]
Fouteburen [Rauwerderhem]
Franeker [Franeker]
Franekeradeel [Franekeradeel]
Gaast [Wonseradeel]
Gaasterland [Gaasterland]
Genum [Ferwerderadeel]
Gerkesklooster [Achtkarspelen]
Gersloot [Aengwirden]
Gontum [Leeuwarderadeel]
Greonterp [Wonseradeel]
Halfweg [Bolsward]
Hallum [Ferwerderadeel]
Hantumhuizen [West-Dongeradeel]
Harig [Gaasterland]
Harlingen [Harlingen]
Hartwerd [Wonseradeel]
Haskerdijken [Haskerland]
Haskerhorne [Haskerland]
Haskerland [Haskerland]
Haule [Oost-Stellingwerf]
Haulerwijk [Oost-Stellingwerf]
Hautum [West-Dongeradeel]
Heerenveen [Aengwirden]
Heerenveen [Haskerland]
Heerenveen [Schoterland (Oranjewoud)]
Hemelumer Oldephart en Noordwolde [Hemelumer Oldephart en Noordwolde]
Hempens [Leeuwarderadeel]
Hennaard [Hennaarderadeel]
Hennaarderadeel [Hennaarderadeel]
Henswoude [Utingeradeel]
Herbaijum [Franekeradeel]
Hesen [Baarderadeel]
Het Bildt [Het Bildt]
Hiaure [West-Dongeradeel]
Hichtum [Wonseradeel]
Hidaard [Hennaarderadeel]
Hieslum [Wonseradeel]
Hilaard [Baarderadeel]
Hindeloopen [Hindeloopen]
Hindeloopen (Hinelopen) [Hindeloopen]
Hitzum [Franekeradeel]
Hobbeduinen [Schiermonnikoog]
Holwerd [West-Dongeradeel]
Hooge Beintum [Ferwerderadeel]
Horne [Utingeradeel]
Hornster zwaag [Schoterland]
Huins [Baarderadeel]
Huizum [Leeuwarderadeel]
Idaarderadeel [Idaarderadeel]
Idsegahuizen [Wonseradeel]
Ijlst [IJlst]
Indijk [Baarderadeel]
Irnsum [Rauwerderhem]
Itens [Hennaarderadeel]
Janum [Dantumadeel]
Jellum [Baarderadeel]
Jelsum [Leeuwarderadeel]
Jeskum [Ferwerderadeel]
Jet [Baarderadeel]
Joure [Haskerland]
Jouswier [Oost-Dongeradeel]
Jubbega [Schoterland]
Katdijk [Schoterland]
Kerkburen [Gaasterland]
Kimswerd [Wonseradeel]
Kleiterp [Baarderadeel]
Kolderwolde [Hemelumer Oldephart en Noordwolde]
Kolkhuizen [Dantumadeel]
Kollum [Kollumerland en Nieuw-Kruisland]
Kollumerzwaag [Kollumerland en Nieuw-Kruisland]
Koningsburen [Franekeradeel]
Kornwerd [Wonseradeel]
Kortwoude [Achtkarspelen]
Koudum [Hemelumer Oldephart en Noordwolde]
Kubaard [Hennaarderadeel]
Kubbeplaat [Schiermonnikoog]
Kuipers Bult [Schiermonnikoog]
Laakwerd [Franekeradeel]
Langedijk [Oost-Stellingwerf]
Lankum [Franeker]
Leeuwarden [Leeuwarden No 2 Stad.]
Leeuwarden [Leeuwarden]
Lekkum [Leeuwarderadeel]
Lemmer [Lemsterland]
Lemsterland [Lemsterland]
Lichtaard [Ferwerderadeel]
Lieve-Vrouwe-Parochie [Het Bildt]
Lioessens [Oost-Dongeradeel]
Lions [Baarderadeel]
Longerhou [Wonseradeel]
Loxterhoek [Aengwirden]
Luinjeberd [Aengwirden]
Lunjier [Bolsward]
Lutkeburen [Barradeel]
Lutkelollum [Franeker]
Lutkepost [Achtkarspelen]
Lutkewierum [Hennaarderadeel]
Lutkewoude [Kollumerland en Nieuw-Kruisland]
Makkinga [Oost-Stellingwerf]
Makkum [Wonseradeel]
Makkum [Baarderadeel]
Mantzum [Baarderadeel]
Marsum [Menaldumadeel]
Marum [Ferwerderadeel]
Menaldum [Menaldumadeel]
Menaldumadeel [Menaldumadeel]
Metslawier [Oost-Dongeradeel]
Midlum [Franekeradeel]
Miedum [Franeker]
Miedum [Leeuwarderadeel]
Mildam [Schoterland]
Minnertsga [Barradeel]
Mirns [Gaasterland]
Monnikeburen [West-Stellingwerf]
Monniketille [Achtkarspelen]
Morra [Oost-Dongeradeel]
Munnikebaaijum [Baarderadeel]
Murmerwoude [Dantumadeel]
Nes [West-Dongeradeel]
Nes [Utingeradeel]
Nes [Ameland]
Nieuw-Bildt-Dijk [Het Bildt]
Nieuwe-Brug [Aengwirden]
Nieuwland [Oost-Dongeradeel]
Nije Horne [Schoterland]
Nije Schoot [Schoterland]
Nijeberkoop [Oost-Stellingwerf]
Nijega [Hemelumer Oldephart en Noordwolde]
Nijehaske [Haskerland]
Nijehaske [Aengwirden]
Nijeholtpade [West-Stellingwerf]
Nijeholtwolde [West-Stellingwerf]
Nijetrijne [West-Stellingwerf]
Nijewier [Oost-Dongeradeel]
Nyemirdum [Gaasterland]
Oldeberkoop [Oost-Stellingwerf]
Oldeboorn [Utingeradeel]
Oost-Dongeradeel [Oost-Dongeradeel]
Oost-Stellingwerf [Oost-Stellingwerf]
Oostend [Hemelumer Oldephart en Noordwolde]
Ooster Nieuw-Kruisland [Kollumerland en Nieuw-Kruisland]
Ooster Nijkerk [Oost-Dongeradeel]
Ooster strand [Schiermonnikoog]
Oosterbierum [Barradeel]
Oosterbierummerhorn [Barradeel]
Oosterboorn [Utingeradeel]
Oosterend [Hennaarderadeel]
Oosterlittens [Baarderadeel]
Oosterveld [Schiermonnikoog]
Oosterwierum [Baarderadeel]
Oosterwolde [Oost-Stellingwerf]
Oostewonde [Dantumadeel]
Oosthoek [Het Bildt]
Oostmahorn [Oost-Dongeradeel]
Oostrum [Oost-Dongeradeel]
Opsterland [Opsterland]
Oranjewoud [Schoterland (Oranjewoud)]
Oranjewoud [Schoterland]
Oude Horne [Schoterland]
Oude Mirdum [Gaasterland]
Oude Schoot [Schoterland]
Oude wal [Schiermonnikoog]
Oude-Bildt-Dijk [Het Bildt]
Oude-Bildtzijl [Het Bildt]
Oudega [Hemelumer Oldephart en Noordwolde]
Oudehaske [Haskerland]
Oudeholtwolde [West-Stellingwerf]
Oudelemmer [West-Stellingwerf]
Oudeschoot [Schoterland (Oranjewoud)]
Oudetrijne [West-Stellingwerf]
Oudwoude [Kollumerland en Nieuw-Kruisland]
Parrega [Wonseradeel]
Peins [Franekeradeel]
Penzens [Oost-Dongeradeel]
Piaam [Wonseradeel]
Pietersbierum [Barradeel]
Pingjum [Wonseradeel]
Poppenhuizen [Utingeradeel]
Poppingawier en Fouteburen [Rauwerderhem]
Provincie Friesland [Provincie Friesland]
Raard [West-Dongeradeel]
Rauwerd [Rauwerderhem]
Rertsum [Ferwerderadeel]
Ried [Franekeradeel]
Rinsumageest [Dantumadeel]
Roode hoofd [Schiermonnikoog]
Roodhuis [Hennaarderadeel]
Roodkerk [Dantumadeel]
Roohel [Achtkarspelen]
Rottevalle [Achtkarspelen]
Rottum [Schoterland]
Ruigahuizen [Gaasterland]
Ruigelollum [Wonseradeel]
Salwerd [Franeker]
Schalsunt [Franekeradeel]
Scheltens [Wonseradeel]
Schelum [Baarderadeel]
Scherpenzeel [West-Stellingwerf]
Schiermonnikoog [Schiermonnikoog]
Schillaard [Baarderadeel]
Schingen [Menaldumadeel]
Schoterland [Schoterland]
Schoterland (Oranjewoud) [Schoterland (Oranjewoud)]
Schuinia Buren [Gaasterland]
Schuitenburg [Hindeloopen]
Schurega [Schoterland]
Sexbierum [Barradeel]
Sexbierummer horn [Barradeel]
Sijbrandaburen [Rauwerderhem]
Slappeterp [Menaldumadeel]
Sloten [Sloten]
Smallingerland [Smalingerland]
Sneek [Sneek]
Snikswaag [Haskerland]
Sondel [Gaasterland]
Spanga [West-Stellingwerf]
Spannum [Hennaarderadeel]
St Jacobi-Parochie [Het Bildt]
St Johannisga [Schoterland]
Stavoren [Hemelumer Oldephart en Noordwolde]
Stavoren [Stavoren]
Stege Wal [Schiermonnikoog]
Stiens [Leeuwarderadeel]
Stroobos [Achtkarspelen]
Suithuizen [Haskerland]
Surhuisterveen [Achtkarspelen]
Surhuisterveensterheide [Achtkarspelen]
Surhuizum [Achtkarspelen]
Swichum [Leeuwarderadeel]
Tacozijl [Gaasterland]
Teetlum [Franekeradeel]
Terband [Aengwirden]
Tergracht [Ferwerderadeel]
Terhorne [Utingeradeel]
Terkaple [Utingeradeel]
Ternaard [West-Dongeradeel]
Terzool [Rauwerderhem]
Tietjerksteradeel [Tietjerksteradeel]
Tinga [Sneek]
Tjalleberd [Aengwirden]
Tjerkwerd [Wonseradeel]
Tjummarum [Barradeel]
Tjummarummerhorn [Barradeel]
Tweehuis [Haskerland]
Twijzel [Achtkarspelen]
Tzum [Franekeradeel]
Uiterburen [Aengwirden]
Utingeradeel [Utingeradeel]
Veenwouden [Dantumadeel]
Vierhuizen [Schiermonnikoog]
Vijfhuizen [Ferwerderadeel]
Vogelland [Oost-Dongeradeel]
Waaxens [West-Dongeradeel]
Wammerd [Baarderadeel]
Wanswerd [Ferwerderadeel]
Warfster molen [Kollumerland en Nieuw-Kruisland]
Warniahuizen [Utingeradeel]
Waxens [Hennaarderadeel]
Weerburen [Dantumadeel]
Weidum [Baarderadeel]
Welsrijp [Hennaarderadeel]
West-Dongeradeel [West-Dongeradeel]
West-Stellingwerf [West-Stellingwerf]
Wester Nieuw-Kruisland [Kollumerland en Nieuw-Kruisland]
Wester Nijkerk [Ferwerderadeel]
Westerend [Gaasterland]
Westergeest [Kollumerland en Nieuw-Kruisland]
Westermee [Haskerland]
Westhoek [Het Bildt]
Wetsens [Oost-Dongeradeel]
Wie [West-Dongeradeel]
Wier [Menaldumadeel]
Wierum [West-Dongeradeel]
Wijkel [Gaasterland]
Wijmbritseradeel [Wijmbritseradeel]
Wijtgaard [Leeuwarderadeel]
Winsum [Baarderadeel]
Wirdum en Wijtgaard. [Leeuwarderadeel]
Witmarsum [Wonseradeel]
Wolvega [West-Stellingwerf]
Wommels [Hennaarderadeel]
Wons [Wonseradeel]
Wonseradeel [Wonseradeel]
Workum [Workum]
Wouterswoude [Dantumadeel]
Zaard [Bolsward]
Zevenhuizen [Schiermonnikoog]
Zevenhuizen [Franeker]
Zurig [Wonseradeel]
Zwaagwesteinde [Dantumadeel]
Zwaanwerd [Baarderadeel]
Zweins [Franekeradeel]